Gå til innholdet

Lovgrunnlag

Kravene i KSL-standarden bygger på offentlige lover og forskrifter, pluss noen egendefinerte krav i tillegg. Her finner du lenker til lovene og forskriftene, gruppert under samme overskrifter som de ulike delene i KSL-standarden.

2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften)
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv (Arbeidsmiljøloven)
Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften)
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 
Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks og grenseverdier)
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn
Forskrift om elektrisk lavspenningsanlegg (FEL)
Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
Lov om vern mot brann , eksplosjon og ulykker med farlig stoff, og om brannvesenets redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvernloven)
Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr
Lov om kontroll med produkter forbrukertjenester
Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område (forskrift om administrative ordninger)
Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr som ikke dekkes av forskrift om maskiner (produsentforskriften)
Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)
Lov om veitrafikk
Forskrift om elektrisk utstyr
Forskrift om hold av høns og kalkun
Forskrift om hold av storfe
Forskrift om hold av svin
Forskrift om velferd for småfe
Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen
Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff
Lov om obligatorisk tjenestepensjon
Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver